Rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Luonto-Osuuskunta Willimieli ylläpitää henkilötietorekisteriä ainoastaan omaan käyttöönsä.

Rekisterin nimi

Willimieli.fi -rekisteri (jäljempänä ”rekisteri”)

Rekisteriselosteen laatimispäivä

13.12.2017

Rekisterinpitäjä

Luonto-Osuuskunta Willimieli

Y-tunnus: 2721102-7

Juhanintie 2 C 11, 11130 Riihimäki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Teemu Virtanen

puhelin 045 145 0415.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien internetsivujen kautta sivujen käyttäjiin (jäljempänä ”käyttäjä”) kohdistuvan tiedon jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään:

  • Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten.
  • Kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen.
  • Jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen.
  • Suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, mikäli  käyttäjä ei ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista.
  • Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

2. Rekisterin tietosisältö

Yleisinä tietoina käyttäjistä merkitään rekisteriin: nimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: kansalaisuus, henkilötunnus tai syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunniste, kotikunta, asuinmaa ja verotusvaltio, mahdollinen Y-tunnus, käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot ja www-osoite, asema yhteisössä, työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot ja www-osoite, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai -ryhmään sekä mielenkiinnon kohteet ja muut käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietojen keräämistä edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta, majoitusilmoituksesta sekä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua.

Jos käyttäjä ei halua tietojaan käytettävän, on siitä ilmoitettava sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen . Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2–5 kohtien mukaisin perustein.

4.1 Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä Luonto-Osuuskunta Willimielen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Luonto-Osuuskunta Willimielen asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Luonto-Osuuskunta Willimieli käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjontansa suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostotottumukset.

4.2 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

4.2.1 Willimieli.fi-sivuston verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot

Verkkokaupan asiakastiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä.

Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

Asiakastiedot, jotka kerätään verkkokaupan tilauksista: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakkaan sivustolla tekemistä toimenpiteistä kerättävät tiedot, kuten yhteystiedot ja asiakkaan kiinnostuksen kohteet.

4.3. Kerättyjen tietojen tarkkuus ja muutokset

Luonto-Osuuskunta Willimieli voi omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja, jotka on saatu sivuston toiminnan yhteydessä.

5. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt esitetään rekisterinpitäjälle kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) tässä rekisteriselosteessa mainittuun osoitteeseen.

Edelleen käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Lisäksi käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat.

Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi